/ 6 نظر / 17 بازدید
مارال

سخت است از چشمان من چیزی بفهمی چیزی از این باران پاییزی بفهمی من دوستت درام ولی یادت بماند دیگر نباید بیش از این چیزی بفهمی …

مارال

سخت است از چشمان من چیزی بفهمی چیزی از این باران پاییزی بفهمی من دوستت درام ولی یادت بماند دیگر نباید بیش از این چیزی بفهمی …

مارال

تو کیستی که من اینگونه بی تو بیتابم ؟ شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم تو کیستی که من از موج هر محبت او بسان قایق سرگشته روی گردابم … .

مارال

توتنها دعای قشنگ منی مبادا کسی ازخدا بی خبر برای خودش آرزویت کند.

مارال

. “نفهمی” دردیست… فرد را نمی کشد اما اطرافیان را دق مرگ می کند..

مارال

مــن مــرد تنهــای شــبم مهــر خــاموشی بــر لبــم از شهــر تــو مــن رفتــه ام کــولبــارم را بستــه ام تنهــای تنهــا غمگیــن و رســوا تنهــا و بــی فــردا منــم